Có 1 kết quả:

選手 tuyển thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giỏi, đã được lựa chọn.