Có 1 kết quả:

司令 ty lệnh

1/1

ty lệnh [tư lệnh]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sĩ quan chỉ huy