Có 1 kết quả:

鬱陶 uất đào

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ưu tư, dáng lo nghĩ, nhung nhớ. ◇Diêu Sĩ Bệ 姚士陛: “Chu bạc văn tiêu thác, Hương tâm chánh uất đào” 舟泊聞宵柝, 鄉心正鬱陶 (Nguyệt dạ bạc Từ thủy 月夜泊慈水) Thuyền đậu nghe mõ canh, Lòng quê chạnh bồi hồi.
2. Ngưng tụ.
3. Hình dung vui mừng nhưng chưa hả hê. ◇Thang Hiển Tổ 湯顯祖: “Xuân tâm uất đào, xuân sắc kiều nhiêu, hoa tiền nhạn hậu đồng hoan tiếu” 春心鬱陶, 春色嬌嬈, 花前雁後同驩笑 (Tử tiêu kí 紫簫記, Du tiên 游仙).
4. Hừng hực, hơi nóng bốc lên.

Một số bài thơ có sử dụng