Có 1 kết quả:

韞玉 uẩn ngọc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên ngọc được giấu kĩ, chỉ người giấu tài, không chịu ra gánh vác việc đời.