Có 1 kết quả:

穢雜 uế tạp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhiều thứ lẫn lộn và nhơ bẩn.