Có 1 kết quả:

委斑 uỷ ban

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một nhóm người được trao phó công việc gì.