Có 1 kết quả:

慰諭 uỷ dụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vỗ về giảng giải.