Có 1 kết quả:

淵深 uyên thâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sâu xa.