Có 1 kết quả:

雲瓢集 vân biều tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập thơ chữ Hán của Doãn Hành, danh sĩ đời Lê.