Có 1 kết quả:

晚運 vãn vận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hoàn cảnh lúc về già.