Có 1 kết quả:

往去 vãng khứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi qua. Đã qua.