Có 2 kết quả:

文艺 văn nghệ文藝 văn nghệ

1/2

văn nghệ

giản thể

Từ điển phổ thông

văn nghệ, văn học nghệ thuật

văn nghệ

phồn thể

Từ điển phổ thông

văn nghệ, văn học nghệ thuật

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tài khéo về văn chương — Chỉ chung những sinh hoạt phục vụ cái hay cái đẹp, tức văn học và nghệ thuật.