Có 1 kết quả:

文法 văn pháp

1/1

văn pháp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngữ pháp, văn phạm (ngôn ngữ)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách thức lời lối viết văn.

Một số bài thơ có sử dụng