Có 2 kết quả:

伟绩 vĩ tích偉績 vĩ tích

1/2

vĩ tích

giản thể

Từ điển phổ thông

công việc lớn lao

vĩ tích

phồn thể

Từ điển phổ thông

công việc lớn lao

Một số bài thơ có sử dụng