Có 32 kết quả:

侮 vũ俁 vũ俣 vũ偊 vũ儛 vũ务 vũ務 vũ妩 vũ娬 vũ嫵 vũ宇 vũ庑 vũ廡 vũ怃 vũ憮 vũ楀 vũ武 vũ潕 vũ珷 vũ瑀 vũ甒 vũ碔 vũ禹 vũ穻 vũ羽 vũ膴 vũ舞 vũ萭 vũ鄅 vũ雨 vũ鵡 vũ鹉 vũ

1/32

[hối]

U+4FAE, tổng 9 nét, bộ nhân 人 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. khinh nhờn
2. kẻ lấn áp

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Hà hiếp, lấn áp. ◎Như: “khi vũ” 欺侮 lừa gạt hà hiếp. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Nại hà vũ quả nhi khi cô” 奈何侮寡而欺孤 (Cựu Hứa đô 舊許都) Sao lại áp bức vợ góa lừa dối con côi người ta (nói về Tào Tháo 曹操)?
2. (Động) Khinh mạn, coi thường. ◇Sử Kí 史記: “Diễn phế tiên vương minh đức, vũ miệt thần kì bất tự” 殄廢先王明德, 侮蔑神祇不祀 (Chu bổn kỉ周本紀) Dứt bỏ đức sáng của vua trước, khinh miệt thần thánh không tế lễ.
3. (Động) Đùa cợt, hí lộng.
4. (Danh) Kẻ lấn áp. ◎Như: “ngự vũ” 禦侮 chống lại kẻ đến lấn áp mình.

Từ điển Thiều Chửu

① Khinh nhờn, như khi vũ 欺侮 lừa gạt hà hiếp.
② Kẻ lấn áp, như ngự vũ 禦侮 chống kẻ đến lấn áp mình.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Khinh nhờn, khinh miệt, hà hiếp, lấn áp, doạ nạt: 夫人必自侮, 然後人侮之 Người ta tất tự khinh mình, rồi sau người khác mới khinh mình được (Mạnh tử); 不可侮 Không doạ nạt được;
② (văn) Kẻ lấn áp: 禦侮 Chống kẻ lấn áp mình.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi thường — Khinh lờn.

Tự hình 4

Dị thể 6

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

[ngu]

U+4FC1, tổng 9 nét, bộ nhân 人 + 7 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cao lớn, to lớn

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) To lớn, cao lớn.

Tự hình 1

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

U+4FE3, tổng 9 nét, bộ nhân 人 + 7 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cao lớn, to lớn

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) To lớn, cao lớn.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 俁

Tự hình 2

Dị thể 3

[chủ, củ]

U+504A, tổng 11 nét, bộ nhân 人 + 9 nét
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Phó) “Vũ vũ” 偊偊: (1) Lủi thủi, đi một mình. (2) Dáng cẩn thận.
2. (Tính) “Vũ lư” 偊旅: gù, còng (thân thể còng, khòm).

Tự hình 1

Dị thể 1

U+511B, tổng 16 nét, bộ nhân 人 + 14 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

múa

Từ điển trích dẫn

1. § Ngày xưa cũng như chữ “vũ” 舞.

Từ điển Thiều Chửu

① Múa, cũng như chữ vũ 舞.
② Một tên núi. Núi Triều vũ 朝儛.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Như 舞 (bộ 舛);
② [Wư] Tên núi: 朝儛 Núi Triều Vũ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Vũ 舞.

Tự hình 1

Dị thể 2

[vụ]

U+52A1, tổng 5 nét, bộ lực 力 + 3 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 務.

Tự hình 2

Dị thể 2

[vụ]

U+52D9, tổng 10 nét, bộ lực 力 + 8 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Chuyên tâm, chăm chú. ◎Như: “vụ bản” 務本 chăm chú vào cái căn bản. ◇Luận Ngữ 論語: “Quân tử vụ bổn, bổn lập nhi đạo sanh” 君子務本, 本立而道生 (Học nhi 學而) Người quân tử chăm chú vào việc gốc, gốc vững thì đạo đức sinh.
2. (Động) Mưu lấy, truy cầu. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Tham đa vụ đắc, tế đại bất quyên” 貪多務得, 細大不捐 (Tiến học giải 進學解) Tham lấy cho nhiều, nhỏ lớn chẳng bỏ.
3. (Phó) Nhất thiết, cốt phải, tất dùng. ◎Như: “vụ khất” 務乞 cần xin, “vụ tất tiểu tâm” 務必小心 cần phải cẩn thận.
4. (Danh) Việc, công tác. ◎Như: “gia vụ” 家務 việc nhà, “công vụ” 公務 việc công, “sự vụ” 事務 sự việc, “thứ vụ” 庶務 các việc.
5. (Danh) Sở thu thuế ngày xưa.
6. (Danh) Họ “Vụ”.
7. Một âm là “vũ”. § Thông “vũ” 侮.

Tự hình 4

Dị thể 5

Một số bài thơ có sử dụng

U+59A9, tổng 7 nét, bộ nữ 女 + 4 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nũng nịu

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 嫵.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Có duyên, duyên dáng. Cv. 嫵.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Xinh đẹp đáng yêu.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 娬

Tự hình 2

Dị thể 3

[phú]

U+5A2C, tổng 11 nét, bộ nữ 女 + 8 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nũng nịu

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “vũ” 嫵.

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ vũ 嫵.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Có duyên, duyên dáng. Cv. 嫵.

Tự hình 1

Dị thể 1

U+5AF5, tổng 15 nét, bộ nữ 女 + 12 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nũng nịu

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Xinh đẹp, đáng yêu (vẻ người con gái). ◎Như: “vũ mị động nhân” 嫵媚動人 khả ái làm cho xúc động lòng người.
2. (Tính) Đẹp (cảnh trí). ◇Tân Khí Tật 辛棄疾: “Ngã kiến thanh san đa vũ mị, liệu thanh san, kiến ngã ứng như thị” 我見青山多嫵媚, 料青山, 見我應如是 (Thậm hĩ ngô suy hĩ từ 甚矣吾衰矣詞) Ta thấy núi xanh đẹp biết bao, liệu núi xanh, thấy ta có như vậy.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðẹp, làm cho yêu dấu. Tả cái vẻ mềm mại đáng yêu của con gái.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Xinh đẹp đáng yêu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ đẹp đẽ của đàn bà con gái.

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

U+5B87, tổng 6 nét, bộ miên 宀 + 3 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. mái hiên
2. toà nhà

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Hiên nhà. ◇Dịch Kinh 易經: “Thượng cổ huyệt cư nhi dã xử, hậu thế thánh nhân dịch chi dĩ cung thất, thượng đống hạ vũ, dĩ đãi phong vũ” 上古穴居而野處, 後世聖人易之以宮室, 上棟下宇, 以待風雨 (Hệ từ hạ 繫辭下) Thời thượng cổ, người ta ở trong hang và giữa đồng, thánh nhân đời sau mới thay bằng nhà cửa, trên có đòn nóc dưới có mái hiên, để phòng lúc mưa gió.
2. (Danh) Nghĩa rộng chỉ viền của vật dùng để che trùm.
3. (Danh) Nhà cửa, chỗ ở. ◎Như: “quỳnh lâu ngọc vũ” 瓊樓玉宇 lầu quỳnh nhà ngọc.
4. (Danh) Cương vực, lãnh thổ. ◇Mai Thừa 枚乘: “Kim thì thiên hạ an ninh, tứ vũ hòa bình” 今時天下安寧, 四宇和平 (Thất phát 七發) Thời nay thiên hạ yên ổn, bốn cõi hòa bình.
5. (Danh) Đồng bằng khoáng dã.
6. (Danh) Bốn phương trên dưới, chỉ chung không gian. ◎Như: “vũ nội” 宇內 thiên hạ, “hoàn vũ” 寰宇 trong gầm trời. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Thanh dạ bằng hư quan vũ trụ” 清夜憑虛觀宇宙 (Chu trung ngẫu thành 舟中偶成) Đêm thanh cưỡi lên hư không mà ngắm xem vũ trụ.
7. (Danh) Phong cách, khí độ, dáng vẻ. ◎Như: “khí vũ hiên ngang” 氣宇軒昂 phong cách hiên ngang, “mi vũ” 眉宇 đầu lông mày, chỉ dung mạo.
8. (Danh) Họ “Vũ”.
9. (Động) Mở rộng, khoách đại.
10. (Động) Che chở, bao trùm. ◇Trương Hành 張衡: “Đức vũ thiên phú, huy liệt quang chúc” 德宇天覆, 輝烈光燭 (Đông Kinh phú 東京賦).

Từ điển Thiều Chửu

① Dưới mái hiên, nhà ở cũng gọi là vũ, như quỳnh lâu ngọc vũ 瓊樓玉宇 lầu quỳnh nhà ngọc.
② Bốn phương trên dưới, như gọi thiên hạ là vũ nội 宇內, hoàn vũ 寰宇 nghĩa là ở trong gầm trời vậy.
③ Có nghĩa chỉ về riêng từng bộ, như khí vũ 器宇 khí cục, mi vũ 眉宇 đầu lông mày, v.v.
④ Vũ trụ 宇宙 vũ là chỉ về khoảng không gian, trụ là chỉ về khoảng thời gian, ý nói là hết thẩy trong khoảng trời đất vậy.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nhà (cửa), hiên nhà: 屋宇 Nhà cửa; 玉宇 Nhà ngọc;
② Bốn phương trên dưới, không gian, thế giới.【宇宙】vũ trụ [yưzhòu] Vũ trụ;【宇内】vũ nội [yưnèi] Trong gầm trời, trong nước, trong thế giới, trong thiên hạ.【寰宇】hoàn vũ [huányư] a. Hoàn cầu, toàn thế giới; b. Hoàn vũ, vũ trụ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mái nhà — Khắp hết cả không gian.

Tự hình 5

Dị thể 8

Từ ghép 15

Một số bài thơ có sử dụng

[vu]

U+5E91, tổng 7 nét, bộ nghiễm 广 + 4 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nhà giữa hai dãy nhà khác

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 廡.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Các phòng nhỏ ở xung quanh nhà chính, dãy nhà hai bên nhà chính;
② (Cây cỏ) rậm rạp, tốt tươi: 蕃廡 Tươi tốt.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 廡

Tự hình 2

Dị thể 6

[vu]

U+5EE1, tổng 15 nét, bộ nghiễm 广 + 12 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nhà giữa hai dãy nhà khác

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Phòng ở hai bên phòng chính. ◇An Nam Chí Lược 安南志畧: “Nội quan liêu tọa tây bàng tiểu điện, ngoại quan liêu tọa lưỡng vũ, ẩm yến, bô thì sảo xuất” 內官僚坐西傍小殿, 外官僚坐兩廡, 飲燕, 晡時稍出 (Phong tục 風俗) Các quan nội thần ngồi tiểu điện phía tây, các quan ngoại thần ngồi hai bên dãy nhà, ăn tiệc, quá trưa đi ra.
2. (Danh) Phiếm chỉ phòng ốc.

Từ điển Thiều Chửu

① Hai dãy nhà làm ở hai bên nhà giữa gọi là vũ. Như: Đình ta có hai cái giải vũ hai bên.
② Phồn vũ 蕃廡 tươi tốt. Cũng đọc là chữ vu.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Các phòng nhỏ ở xung quanh nhà chính, dãy nhà hai bên nhà chính;
② (Cây cỏ) rậm rạp, tốt tươi: 蕃廡 Tươi tốt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi nhà lớn.

Tự hình 2

Dị thể 6

Một số bài thơ có sử dụng

[hủ]

U+6003, tổng 7 nét, bộ tâm 心 + 4 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

thất vọng

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 憮

Từ điển Trần Văn Chánh

① 【憮然】vũ nhiên [wưrán] (văn) Ngậm ngùi thương tiếc, bùi ngùi, tê tái;
② Như 嫵 (bộ 女).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 憮

Tự hình 2

Dị thể 2

[hủ]

U+61AE, tổng 15 nét, bộ tâm 心 + 12 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

thất vọng

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Không vừa lòng, thất ý. ◇Luận Ngữ 論語: “Phu tử vũ nhiên viết: Điểu thú bất khả dữ đồng quần, ngô phi tư nhân chi đồ dữ nhi thùy dữ?” 夫子憮然曰: 鳥獸不可與同群, 吾非斯人之徒與而誰與 (Vi tử 微子) Khổng Tử ngậm ngùi nói: Người ta không thể cùng đàn với chim muông, ta không sống chung với những người (trong xã hội) này thì sống với ai?
2. (Tính) Ngạc nhiên, kinh ngạc. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Ung cụ dĩ cáo, mạc bất vũ nhiên” 邕具以告, 莫不憮然 (Thái Ung truyện 蔡邕傳) (Thái) Ung kể ra hết, không ai là không kinh ngạc.
3. Một âm là “hủ”. (Tính) Tươi đẹp. § Thông “vũ” 嫵.

Từ điển Thiều Chửu

① Vũ nhiên 憮然 bùi ngùi, tái người đi, tả cái dáng người thất ý.
② Một âm là hủ. Tươi đẹp, cũng một nghĩa như chữ vũ 嫵.

Từ điển Trần Văn Chánh

① 【憮然】vũ nhiên [wưrán] (văn) Ngậm ngùi thương tiếc, bùi ngùi, tê tái;
② Như 嫵 (bộ 女).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yêu mến. Như chữ Vũ

Tự hình 2

Dị thể 2

U+6940, tổng 13 nét, bộ mộc 木 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên cây — Cây cối — Họ người.

Tự hình 2

[]

U+6B66, tổng 8 nét, bộ chỉ 止 + 4 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. võ thuật
2. quân sự

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Sức mạnh, chiến tranh, quân sự. § Đối lại với “văn” 文. ◎Như: “văn vũ song toàn” 文武雙全 văn võ gồm tài. ◇Mạnh Tử 孟子: “Uy vũ bất năng khuất” 威武不能屈 (Đằng Văn Công hạ 滕文公下) Uy quyền sức mạnh không làm khuất phục được.
2. (Danh) Bước, vết chân, nối gót. ◎Như: “bộ vũ” 步武 nối làm công nghiệp của người trước. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nữ quá khứ sổ vũ” 女過去數武 (Anh Ninh 嬰寧) Cô gái đi qua vài bước. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Hốt bôn tẩu dĩ tiên hậu hề, cập tiền vương chi chủng vũ” 忽奔走以先後兮, 及前王之踵武 (Li tao 離騷) Vội rong ruổi trước sau, mong nối gót các đấng vua trước.
3. (Danh) Tên một khúc nhạc do Chu Vũ Vương 周武王 làm ra.
4. (Danh) Mũ lính. ◎Như: “vũ biền” 武弁 mũ quan võ thời xưa.
5. (Danh) Họ “Vũ”.
6. (Tính) Thuộc về chiến tranh, quân sự. ◎Như: “vũ khí” 武器 khí giới.
7. (Tính) Mạnh mẽ, oai phong. ◎Như: “uy vũ” 威武 uy thế mạnh mẽ, “khổng vũ hữu lực” 孔武有力 rất oai phong và có sức mạnh.
8. § Ghi chú: Ta quen đọc là “võ”.

Từ điển Thiều Chửu

① Võ, đối lại với văn 文. Lấy uy sức mà phục người gọi là vũ.
② Vết chân, nối gót, như bộ vũ 步武 nối làm công nghiệp của người trước.
③ Khúc nhạc vũ.
④ Mũ lính. Ta quen đọc là chữ võ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Võ, vũ, vũ lực, quân sự: 文武雙全 Văn võ song toàn; 英武 Vũ dũng;
② (văn) Bước: 行不數武 Đi không được mấy bước; 步武 Theo bước chân (nối nghiệp) người đi trước;
③ Khúc nhạc vũ;
④ (văn) Mũ lính;
⑤ [Wư] (Họ) Võ, Vũ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mạnh mẽ — Chỉ chung việc làm dựa trên sức mạnh — Chỉ về việc quân sự. Td: Vũ bị — To lớn mạnh mẽ. Đoạn trường tân thanh : » So dần dây vũ dây văn, Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương « — Họ người — Cũng đọc Võ.

Tự hình 5

Dị thể 2

Từ ghép 36

Một số bài thơ có sử dụng

U+6F55, tổng 15 nét, bộ thuỷ 水 + 12 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên sông, còn gọi là Vũ thuỷ, thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Hoa.

Tự hình 2

Dị thể 3

U+73F7, tổng 12 nét, bộ ngọc 玉 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: vũ phu 珷玞,碔砆)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Vũ phu” 珷玞 thứ đá đẹp giống như ngọc.

Từ điển Thiều Chửu

① Vũ phu 珷玞 thứ đá giống như ngọc.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) 【珷玞】vũ phu [wưfu] Một loại đá giống như ngọc.

Tự hình 1

Dị thể 1

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

U+7440, tổng 13 nét, bộ ngọc 玉 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(một loại khoáng vật)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một loại đá đẹp như ngọc.
2. (Danh) Vật trang sức bằng ngọc đeo trên mình.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Một loại đá đẹp.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ đá quý, gần như ngọc.

Tự hình 2

Một số bài thơ có sử dụng

U+7512, tổng 16 nét, bộ ngoã 瓦 + 12 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái nậm rượu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nậm đất nung để đựng rượu.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái nậm rượu.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Nậm rượu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bình đựng rượu.

Tự hình 1

Dị thể 4

U+7894, tổng 13 nét, bộ thạch 石 + 8 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: vũ phu 珷玞,碔砆)

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “vũ” 珷.

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ vũ 珷.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 珷 (bộ 玉).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vũ phu 碔砆: loài đá đẹp, gần như ngọc.

Tự hình 1

Dị thể 2

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

U+79B9, tổng 9 nét, bộ nhụ 禸 + 5 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

vua Vũ (đời nhà Hạ)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Vua “Vũ” 禹 nhà “Hạ” 夏.
2. (Danh) Họ “Vũ”.

Từ điển Thiều Chửu

① Vua Vũ nhà Hạ, Hạ Vũ 夏禹.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Vua Vũ (vua đầu tiên của triều Hạ ở Trung Quốc, tương truyền đã có công trị thuỷ);
② (Họ) Vũ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị vua khai quốc của đời nhà Hạ. Văn tế trận vong tướng sĩ của Nguyễn Văn Thành: » Hài cốt đó cũng nước non Thang Vũ «.

Tự hình 3

Dị thể 2

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

[hu]

U+7A7B, tổng 8 nét, bộ huyệt 穴 + 3 nét
phồn thể

Từ điển phổ thông

chữ 宇 cổ

Tự hình 1

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

U+7FBD, tổng 6 nét, bộ vũ 羽 + 0 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

lông chim

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lông chim. ◇Hàn Phi Tử 韓非子: “Nhân vô mao vũ, bất y tắc bất phạm hàn” 人無毛羽, 不衣則不犯寒 (Giải lão 解老) Người ta không có lông mao, không có áo thì không chịu được lạnh.
2. (Danh) Cánh (loài chim, loài sâu biết bay). ◇Lễ Kí 禮記: “Minh cưu phất kì vũ” 鳴鳩拂其羽 (Nguyệt lệnh 月令) Chim cưu kêu rung cánh của nó.
3. (Danh) Loài chim nói chung. ◇Tào Thực 曹植: “Dã vô mao loại, Lâm vô vũ quần” 野無毛類, 林無羽群 (Thất khải 七啟) Đồng không có cây cỏ, Rừng không có chim chóc.
4. (Danh) Mũi tên. ◎Như: “một vũ” 沒羽 sâu ngập mũi tên.
5. (Danh) Một thứ làm bằng đuôi chim trĩ để cầm lúc hát múa. ◇Lễ Kí 禮記: “Quân cầm sắt quản tiêu, chấp can thích qua vũ” 駕倉龍, 載青旂 (Nguyệt lệnh 月令) Điều chỉnh đàn cầm đàn sắt ống sáo ống tiêu, cầm cái mộc cây búa cái mác cái vũ.
6. (Danh) Tiếng “vũ”, một tiếng trong ngũ âm.
7. (Danh) Bạn bè, đồng đảng. ◎Như: “đảng vũ” 黨羽 bè đảng.
8. (Danh) Phao nổi dùng để câu cá. ◇Lã Thị Xuân Thu 呂氏春秋: “Ngư hữu đại tiểu, nhị hữu nghi thích, vũ hữu động tĩnh” 魚有大小, 餌有宜適, 羽有動靜 (Li tục lãm 離俗覽) Cá có lớn hay nhỏ, mồi câu có vừa vặn không, phao nổi có động đậy hay đứng im.
9. (Danh) Họ “Vũ”.
10. (Tính) Làm bằng lông chim. ◎Như: “vũ phiến” 羽扇 quạt làm bằng lông chim.

Từ điển Thiều Chửu

① Lông chim.
② Cái vẩy tên, tên cắm vào sâu gọi là một vũ 沒羽 hay ẩm vũ 飲羽.
③ Tiếng vũ, một tiếng trong ngũ âm.
④ Cái vũ, một thứ làm bằng đuôi con trĩ để cầm lúc hát múa gọi là can vũ 干羽.
⑤ Loài chim.
⑥ Cánh sâu.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lông (chim), lông vũ: 羽絨服 Áo lông vũ; 鷺亦羽蟲中之一 Cò cũng là một trong những loài có lông vũ (Nguyễn Công Trứ);
② (loại) Con (chim): 一羽信鴿 Một con bồ câu đưa thư;
③ (văn) Cái vầy tên: 沒羽 (Tên bắn) cắm ngập vào vầy tên;
④ (văn) Cái vũ (một vật dùng để múa hát, làm bằng đuôi chim trĩ);
⑤ Âm vũ (một trong ngũ âm).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lông chim. Ta cũng gọi là lông vũ — Chỉ về loài chim gà. Xem Vũ trùng — Cánh của loài côn trùng cũng gọi là Vũ — Tên một âm bậc trong Ngũ âm của cổ nhạc Trung Hoa (gồm Cung, Thương, Giốc, Truỷ, Vũ) — Tên một bộ chữ Hán tức bộ Vũ.

Tự hình 5

Dị thể 3

Từ ghép 16

Một số bài thơ có sử dụng

[]

U+81B4, tổng 16 nét, bộ nhục 肉 + 12 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Thịt khô đã bỏ xương.
2. (Danh) Miếng thịt cá lớn dùng để tế lễ ngày xưa.
3. (Danh) Phép tắc. ◇Thi Kinh 詩經: “Dân tuy mĩ hô, Hoặc triết hoặc mưu” 民雖靡膴, 或哲或謀 (Tiểu nhã 小雅, Tiểu mân 小旻) Dân dù cho có phép tắc tốt đẹp, Có người hiền triết có kẻ mưu trí.
4. Một âm là “vũ”. (Tính) Nhiều, hậu. ◇Thi Kinh 詩經: “Tỏa tỏa nhân á, Tắc vô vũ sĩ” 瑣瑣姻亞, 則無膴仕 (Tiểu nhã 小雅, Tiết nam san 節南山) Những anh em bạn rể bên họ vợ nhỏ nhen (của ngài), Thì chớ trọng dụng (hậu đãi).
5. (Tính) Màu mỡ. ◎Như: “vũ vũ” 膴膴 màu mỡ. ◇Thi Kinh 詩經: “Chu nguyên vũ vũ, Cận đồ như di” 周原膴膴, 堇荼如飴 (Đại nhã 大雅, Miên 綿) Đất nhà Chu bằng phẳng màu mỡ, Rau cần rau đồ ngọt như đường.

Từ điển Thiều Chửu

① Miếng thịt lớn.
② To lớn, đầy đủ. Như dân tuy mĩ hô 民雖靡膴 dân dù chẳng đủ (Thi Kinh 詩經).
③ Một âm là vũ. Như vũ vũ 膴膴 tốt mầu, tốt tươi.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Tốt, hậu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dày dặn đẹp đẽ ( nói về vóc dáng ).

Tự hình 2

Dị thể 4

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

U+821E, tổng 14 nét, bộ suyễn 舛 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

múa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Điệu múa, kiểu múa. ◎Như: “ba lôi vũ” 芭蕾舞 múa cổ điển Âu Châu (dịch âm tiếng Anh "ballet"). ◇Thái Ung 蔡邕: “Vũ giả, nhạc chi dong dã; ca giả, nhạc chi thanh dã” 舞者, 樂之容也; 歌者, 樂之聲也 (Nguyệt lệnh chương cú 月令章句).
2. (Danh) § Thông “Vũ” 武. Tên một nhạc khúc cổ.
3. (Danh) Họ “Vũ”.
4. (Động) Múa (cử động có phép tắc, theo âm nhạc, v.v.). ◎Như: “ca vũ” 歌舞 múa hát. ◇Luận Ngữ 論語: “Bát dật vũ ư đình” 八佾舞於庭 (Bát dật 八佾).
5. (Động) Huy động, cử động. ◎Như: “vũ kiếm” 舞劍 múa gươm, “thủ vũ túc đạo” 手舞足蹈 múa tay giậm chân.
6. (Động) Hưng khởi. ◎Như: “cổ vũ” 鼓舞 khua múa.
7. (Động) Bay liệng. ◎Như: “long tường phượng vũ” 龍翔鳳舞 rồng bay phượng múa.
8. (Động) Xoay sở, múa may, ngoạn lộng. ◎Như: “vũ văn” 舞文 múa may chữ nghĩa, dùng văn chương hiểm hóc mà điên đảo thị phi. ◇Văn tâm điêu long 文心雕龍: “Nhược bất đạt chánh thể, nhi vũ bút lộng văn” 若不達政體, 而舞筆弄文 (Nghị đối 議對).
9. (Động) Hí lộng, đùa cợt. ◇Liệt Tử 列子: “Vi nhược vũ, bỉ lai giả hề nhược?” 為若舞, 彼來者奚若? (Trọng Ni 仲尼) Ta đùa tên này một trận, xem y làm gì?

Từ điển Thiều Chửu

① Múa, cầm cái quạt hay cái nhịp múa theo âm nhạc gọi là vũ.
② Cầm đồ binh diễn các môn võ nghệ cũng gọi là vũ. Như vũ kiếm 舞劍 múa gươm.
③ Hưng khởi. Nhân cái gì nó cảm xúc đến mình mà sinh ra lòng phấn khởi gọi là cổ vũ 鼓舞 khua múa. Thủ vũ túc đạo 手舞足蹈 múa tay dậm chân, v.v.
④ Bay liệng. Như long tường phượng vũ 龍翔鳳舞 rồng bay phượng múa. Khí tượng hớn hở gọi là phi vũ 飛舞, như mi phi sắc vũ 眉飛色舞 mặt mày hớn hở.
⑤ Biến đổi, lật lọng, làm cho điên đảo thị phi, khiến cho người không can vặn vào đâu được gọi là vũ. Như vũ văn 舞文 dùng văn chương hiểm hóc mà điên đảo thị phi.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nhảy múa, khiêu vũ, múa, vũ: 歌舞 Ca múa, ca vũ, múa hát; 舞劍 Múa kiếm; 龍翔鳳舞 Rồng bay phượng múa;
② Giở trò, giở ngón, chơi, lật lọng, múa may: 舞文 Múa may chữ nghĩa (văn chương).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Múa lên để xem cho đẹp mắt. Td: Vũ khúc. Cung oán ngâm khúc : » Xiêm nghê nọ tả tơi trước gió, áo vũ kia lấp ló trong trăng « ( Áo vũ là áo mặc để múa ) — Múa may giỡn cợt. Td: Vũ lộng — Khen ngợi khuyến khích. Td: Cổ vũ.

Tự hình 6

Dị thể 5

Từ ghép 17

Một số bài thơ có sử dụng

[câu]

U+842D, tổng 12 nét, bộ thảo 艸 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây cỏ mới sinh — Họ người — Một âm là Câu. Xem Câu.

Tự hình 2

Một số bài thơ có sử dụng

U+9105, tổng 11 nét, bộ ấp 邑 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một nước thời Xuân Thu, đất cũ thuộc tỉnh Sơn Đông ngày nay.

Tự hình 2

[, vụ]

U+96E8, tổng 8 nét, bộ vũ 雨 + 0 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

mưa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Mưa. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Chung tiêu thính vũ thanh” (Thính vũ 聴雨) 終宵聽雨聲 Suốt đêm nghe tiếng mưa.
2. Một âm là “vú”. (Động) Đổ, rơi, rưới, mưa xuống. ◎Như: “vú bạc” 雨雹 đổ mưa đá, “vú tuyết” 雨雪 mưa tuyết.

Từ điển Thiều Chửu

① Mưa.
② Một âm là vú. Ðổ mưa xuống. Như vú bạc 雨雹 đổ mưa đá, vú tuyết 雨雪 mưa tuyết, v.v.

Từ điển Trần Văn Chánh

Mưa: 天雨 Trời mưa xuống; 暴風雨 Mưa bão. Xem 雨 [yù].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mưa. Cung oán ngâm khúc : » Hình mộc thạch vàng kim ố cổ, Sắc cầm ngư ủ vũ ê phong « — Nhiều lắm. Như mưa. Xem Vũ pháo — Tên một bộ chữ Hán, tức bộ Vũ — Một âm là Vụ. Xem Vụ.

Tự hình 5

Dị thể 7

Từ ghép 36

Một số bài thơ có sử dụng

U+9D61, tổng 19 nét, bộ điểu 鳥 + 8 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

con vẹt

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “anh vũ” 鸚鵡.

Từ điển Thiều Chửu

① Xem chữ anh 鸚.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 鸚鵡 [ying wư].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Anh vũ 鸚鵡: Tên một loài chim vẹt rất đẹp. Ta cũng gọi là chim Anh vũ.

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

U+9E49, tổng 13 nét, bộ điểu 鳥 + 8 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

con vẹt

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鵡.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 鸚鵡 [ying wư].

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鵡

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 1