Có 1 kết quả:

羽人 vũ nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Vũ khách 羽客.

Một số bài thơ có sử dụng