Có 2 kết quả:

武士 vũ sĩ膴士 vũ sĩ

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giỏi võ nghệ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan được trọng dụng, có ngôi vị cao, bổng lộc nhiều.