Có 1 kết quả:

王臣 vương thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bề tôi của vua. Đoạn trường tân thanh : » Bằng nay chịu tiếng vương thần, Thênh thênh đường cái thanh vân hẹn gì «.

Một số bài thơ có sử dụng