Có 1 kết quả:

運行 vận hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xoay chuyển cử động.

Một số bài thơ có sử dụng