Có 3 kết quả:

紊 vặn聞 vặn闻 vặn

1/3

vặn [vấn]

U+7D0A, tổng 10 nét, bộ mịch 糸 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

rối (sợi)

Từ điển Thiều Chửu

① Rối, như hữu điều bất vặn 有條不紊 có ngành thớ không rối.

Từ điển Trần Văn Chánh

Rối, rối ren: 有條不紊 Có ngăn nắp, đâu vào đấy.

Tự hình 2

Một số bài thơ có sử dụng

vặn [văn, vấn]

U+805E, tổng 14 nét, bộ nhĩ 耳 + 8 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Thiều Chửu

① Nghe thấy, như phong văn 風聞 mảng nghe, truyền văn 傳聞 nghe đồn, v.v. Thân tới tận nơi để nghe gọi là dự văn 預聞.
② Trí thức. Phàm học thức duyệt lịch đều nhờ tai mắt mới biết, cho nên gọi người nghe nhiều học rộng là bác học đa văn 博學多聞, là bác văn cường chí 博聞強識. Gọi người hẹp hòi nghe ít là cô lậu quả văn 孤陋寡聞.
③ Truyền đạt, như phụng văn 奉聞 kính bảo cho biết, đặc văn 特聞 đặc cách báo cho hay.
④ Ngửi thấy.
⑤ Một âm là vấn. Tiếng động tới, như thanh vấn vu thiên 聲聞于天 tiếng động đến trời.
⑥ Danh dự, như lệnh vấn 令聞 tiếng khen tốt. Ta quen đọc là vặn.

Tự hình 5

Dị thể 10

Một số bài thơ có sử dụng

vặn [văn, vấn]

U+95FB, tổng 9 nét, bộ môn 門 + 6 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 聞.

Tự hình 3

Dị thể 8