Có 1 kết quả:

胃臓 vị tạng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái dạ dày. Gọi tắt là Vị.