Có 1 kết quả:

胃張 vị trương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh chương dạ dày, khiến dạ dày giảm sức co thắt.