Có 2 kết quả:

微言 vi ngôn違言 vi ngôn

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói năng không hợp sinh xích mích — Lời nói trái lẽ.