Có 2 kết quả:

园丁 viên đinh園丁 viên đinh

1/2

viên đinh

giản thể

Từ điển phổ thông

người làm vườn

viên đinh

phồn thể

Từ điển phổ thông

người làm vườn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người làm vườn.

Một số bài thơ có sử dụng