Có 2 kết quả:

圆柱 viên trụ圓柱 viên trụ

1/2

viên trụ

giản thể

Từ điển phổ thông

cái cột, cái trụ tròn

viên trụ

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái cột, cái trụ tròn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hình ống tròn, như cây cột.