Có 1 kết quả:

洹洹 viên viên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước chảy nhiều.