Có 1 kết quả:

遠望鏡 viễn vọng kính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Viễn kính 遠鏡.