Có 1 kết quả:

援救 viện cứu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đỡ khỏi tai hoạ. Cũng nói: Cứu viện.