Có 1 kết quả:

院銜 viện hàm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh vị quan quyền tại các cơ quan của triều đình.