Có 1 kết quả:

榮歸 vinh quy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trở về trong vẻ vang, chỉ sự về làng của người thi đậu thời xưa. Truyện Hoa Tiên : » Vinh quy vừa định tuần sau «.

Một số bài thơ có sử dụng