Có 1 kết quả:

忘記 vong kí

1/1

vong kí [vong ký]

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quên, không còn nhớ nữa ( Bạch thoại ).

Một số bài thơ có sử dụng