Có 2 kết quả:

忘記 vong ký忘记 vong ký

1/2

vong ký [vong kí]

phồn thể

Từ điển phổ thông

quên đi, quên mất

Một số bài thơ có sử dụng

vong ký

giản thể

Từ điển phổ thông

quên đi, quên mất