Có 1 kết quả:

舍匿 xá nặc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giấu diếm trong nhà.