Có 1 kết quả:

斥騎 xích kị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lính cưỡi ngựa đi dò xét bên địch.