Có 1 kết quả:

赤身 xích thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mình trần, không có áo.

Một số bài thơ có sử dụng