Có 1 kết quả:

赤手 xích thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tay không. Không cầm gì, có gì trong tay.

Một số bài thơ có sử dụng