Có 1 kết quả:

昌言 xương ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói đẹp đẽ, hay.