Có 2 kết quả:

倡歌 xướng ca唱歌 xướng ca

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hát. Truyện Trê Cóc : » Vang lừng trong hội mây mưa, Say sưa mặc sức xướng ca thoả lòng « — Nghề ca hát. Tục ngữ: » Xướng ca vô loài «.