Có 2 kết quả:

厂商 xưởng thương廠商 xưởng thương

1/2

xưởng thương

giản thể

Từ điển phổ thông

hãng, công ty

xưởng thương

phồn thể

Từ điển phổ thông

hãng, công ty