Có 1 kết quả:

捨士 xả sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ về, không làm quan nữa.