Có 1 kết quả:

巧言 xảo ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói khéo, khôn ngoan.

Một số bài thơ có sử dụng