Có 1 kết quả:

稱心 xứng tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vừa lòng. Thoả lòng.

Một số bài thơ có sử dụng