Có 1 kết quả:

處斬 xử trảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét tội trạng và bắt phải chết chém để đền tội.