Có 1 kết quả:

車馬 xa mã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xe và ngựa. Chỉ cuộc sống lên xe xuống ngựa của nhà quyền quý. Cung oán ngâm khúc : » Mồi phú quý nhử làng xa mã, Bả vinh hoa lừa gã công khanh «.

Một số bài thơ có sử dụng