Có 2 kết quả:

敲击 xao kích敲擊 xao kích

1/2

xao kích

giản thể

Từ điển phổ thông

nện, gõ, đập

xao kích

phồn thể

Từ điển phổ thông

nện, gõ, đập