Có 1 kết quả:

樞臣 xu thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan to nắm giữ các việc trọng yếu trong triều đình.