Có 1 kết quả:

出世 xuất thế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xuất hiện trên đời. ◎Như: “thánh nhân xuất thế” 聖人出世. ☆Tương tự: “xuất sinh” 出生, “đản sinh” 誕生.
2. Ở ẩn.
3. Giải thoát khỏi ràng buộc thế gian và hướng đến Niết-bàn. Ví dụ như Thánh đạo là đạo xuất thế, trong đó có đạo và Thánh quả “Dự lưu” 預流, “Nhất lai” 一來, “Bất hoàn” 不還, “A-la-hán” 阿羅漢 và “Niết-bàn” 涅槃. Trong Ðại thừa, đức Phật được xem là con người xuất thế, thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, thọ mệnh vô lượng, đã đạt “Nhất thiết trí” 一切智.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ra khỏi cuộc đời, ý nói không còn bị ràng buộc bởi chuyện đời. Chỉ sự ở ẩn. Hát nói của Nguyễn Công Trứ: » Cầm kì thi tửu với giang san, dễ mấy kẻ xuất trần xuất thế «.

Một số bài thơ có sử dụng