Có 1 kết quả:

衝動 xung động

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lay lắc mạnh. Rung động mạnh.