Có 1 kết quả:

醫科大學 y khoa đại học

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trường học dành cho người lớn, dạy về cách chữa bệnh.