Có 1 kết quả:

伊川 y xuyên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên sông, tức “Y hà” 伊河.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên sông, tức Y hà 伊河.

Một số bài thơ có sử dụng